Oferujemy kompleksowe wykonanie prac związanych z wymianą płynów w układach chłodzenia i klimatyzacji, w których czynnikiem obiegowym jest roztwór glikolu propylenowego lub etylenowego. Bazujemy na produktach własnych Glikoklim i Glikoklim Eco
Zakres prac:
1. Badanie czynnika obiegowego instalacji klimatyzacji.
Ciecze stosowane jako czynnik obiegowy w układach klimatyzacji podlegają procesom starzenia się. W wyniku tego zmieniają swoje właściwości, w szczególności może nastąpić:
– wzrost temperatury krystalizacji,
– zwiększenie prędkość korozji materiałów konstrukcyjnych spowodowane degradacją dodatków antykorozyjnych i biocydów zawartych w cieczy.
W trakcie badań wykonane mogą być następujące pomiary:
– temperatury krystalizacji,
– odczynu pH,
– stopnia korozyjności,
– twardości Ca++ i Mg++,
– zawartości produktów korozji Fe,
– rezerwy alkalicznej.
Na podstawie badań wydana zostaje opinia o przydatności lub braku przydatności płynu do dalszej eksploatacji, a jeśli to konieczne dobiera się metodę jego regeneracji.
2. Czyszczenie układów klimatyzacji.
Proces czyszczenia polega na mechanicznym i chemicznym usuwaniu osadów eksploatacyjnych z powierzchni wymiany ciepła urządzeń.
Kontrola stanu wewnętrznych powierzchni układów klimatyzacji oraz regularne usuwanie z nich osadów eksploatacyjnych i produktów jest konieczne ze względu na utrzymanie sprawności wymiany ciepła oraz dobrego stanu technicznego urządzeń. Osady i produkty korozji nie tylko utrudniają wymianę ciepła, ale mogą także  doprowadzić do powstania usterek.
W ramach czyszczenia układu przeprowadzamy:
– zebranie danych, uzgodnienia techniczne,
– badania osadów i opracowanie technologii zgodnie z wymogami UDT,
– opracowanie technologii neutralizacji ścieków po chemicznym oczyszczeniu,
– wykonanie dokumentacji pomocniczej,
– opracowanie harmonogramu dobowego prac i projektu organizacji robót,
– wykonanie instalacji pomocniczej do chemicznego oczyszczania i płukania instalacji klimatyzacji
(zakup materiałów, dostawa pomp, montaż i demontaż instalacji pomocniczej),
– wykonanie chemicznego oczyszczania, w tym: zakup chemikaliów, kontrola analityczna procesu, nadzór i wykonanie operacji technologicznych w procesie usuwania osadów, neutralizacja i zrzut ścieków – kontrola analityczna i nadzór technologiczny, prace końcowe oraz opracowanie sprawozdania.
3. Regeneracja zużytych płynów z układów klimatyzacji.
Przeprowadziliśmy badania przepracowanych płynów stosowanych w układach klimatyzacji. W wyniku tych badań opracowana została technologia regeneracji płynów, polegająca na :
– usunięciu zawiesiny i innych zanieczyszczeń mechanicznych,
– usunięciu twardości ( jonów wapnia i magnezu),
– uzupełnieniu dodatków stanowiących rezerwę alkaliczną,
– uzupełnieniu biocydów,
– regulacji odczynu pH płynu do optymalnego poziomu ( 7,5 -9,5),
– dodaniu glikolu celem uzyskania właściwej temperatury krystalizacji płynu.
Regeneracja płynów może być prowadzona w naszym zakładzie lub w zakładzie zleceniodawcy.
Należy jednak pamiętać, że z ekonomicznego punktu widzenia regeneracja płynu nie zawsze jest celowa.
Często w wyniku badań zalecana jest wymiana płynu na nowy.
4. Napełnianie instalacji płynem na bazie glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego.
Oferujemy pomoc w doborze płynu odpowiedniego dla danej instalacji oraz dostarczamy płyn i przeprowadzamy napełnienie jej wybranym preparatem, odpowietrzamy układu podczas rozruchu po wykonaniu remontu lub zakończeniu postoju.