Oferujemy kompleksowe wykonanie prac związanych z wymianą płynów w układach chłodzenia i klimatyzacji, w których czynnikiem obiegowym jest roztwór glikolu propylenowego lub etylenowego

Zakres prac: 
1. Badanie czynnika obiegowego instalacji klimatyzacji
     Ciecze stosowane jako czynnik obiegowy w układach klimatyzacji podlegają procesom starzenia się. W wyniku tego zmieniają swoje właściwości, w szczególności może nastąpić:
– wzrost temperatury krystalizacji 
– zwiększenie prędkość korozji materiałów konstrukcyjnych spowodowane degradacją dodatków antykorozyjne i biocydów zawartych w cieczy.

    W trakcie badań wykonane zostaną następujące pomiary:
– Temperatury krystalizacji 
– Odczynu pH 
– Stopnia korozyjności 
– Twardości Ca++ i Mg++ 
– Zawartości produktów korozji Fec 
– Rezerwy alkalicznej 

    Na podstawie badań wydana zostaje opinia o przydatności płynu do dalszej eksploatacji lub, a jeśli to konieczne dobiera się metodę jego regeneracji.

2. Czyszczenie układów klimatyzacji
    Proces czyszczenia polega na mechanicznym i chemicznym usuwaniu osadów eksploatacyjnych z powierzchni wymiany ciepła urządzeń.
Kontrola stanu wewnętrznych powierzchni układów klimatyzacji oraz regularne usuwanie z nich osadów eksploatacyjnych i produktów jest konieczne ze względu na utrzymanie sprawności wymiany ciepła oraz dobrego stanu technicznego urządzeń. Osady i produkty korozji nie tylko utrudniają wymianę ciepła, ale mogą doprowadzic do powstania usterek.

W ramach czyszczenia układu przeprowadzamy:
– Zebranie danych, uzgodnienia techniczne
– Badania osadów i opracowanie technologii zgodnie z wymogami UDT
– Opracowanie technologii neutralizacji ścieków po chemicznym oczyszczeniu
– Wykonanie dokumentacji pomocniczej
– Opracowanie harmonogramu dobowego prac i projektu organizacji robót
– Wykonanie instalacji pomocniczej do chemicznego oczyszczania i płukania instalacji klimatyzacji 
(zakup materiałów, dostawa pomp, montaż i demontaż instalacji pomocniczej)
– Wykonanie chemicznego oczyszczania, w tym: 
    – zakup chemikaliów 
    – kontrola analityczna procesu
    – nadzór i wykonanie operacji technologicznych w procesie usuwania osadów
    – neutralizacja i zrzut ścieków – kontrola analityczna i nadzór technologiczny
    – prace końcowe oraz opracowanie sprawozdania

3. Regeneracja zużytych płynów z układów klimatyzacji 
    Przepowadziliśmy badania przepracowanych płynów stosowanych w układach klimatyzacji. W wyniku tych badań opracowana została technologia regeneracji przepracowanych płynów, polegająca na :
– usunięciu zawiesiny i innych zanieczyszczeń mechanicznych
– usunięciu twardości ( jonów wapnia i magnezu)
– uzupełnieniu dodatków stanowiących rezerwę alkaliczną
– uzupełnieniu biocydów
– regulacji odczynu pH płynu do optymalnego poziomu ( 7,5 -9,5)
– dodaniu glikolu celem uzyskania właściwej temperatury krystalizacji płynu
Regeneracja płynów może być prowadzona w naszym zakładzie lub w zakładzie zleceniodawcy. 
Należy jednak pamiętać, że z ekonomicznego punktu widzenia regeneracja płynu nie zawsze jest celowa. 
Często w wyniku badań zalecana jest wymiana płynu na nowy.

4. Napełnianie instalacji płynem na bazie glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego 
    Oferujemy pomoc w doborze płynu odpowiedniego dla danej instalacji oraz dostarczamy płyn i przeprowadzamy napełnienie jej wybranym płynem i odpowietrzenie układu podczas rozruchu po wykonaniu remontu lub zakończenia postoju.

    Ekochem jest producentem płynów stosowanych w obiegach układów klimatyzacjichłodzenia i hydrauliki siłowej
– Glikoklim – Płyn do napełniania instalacji chłodniczychklimatyzacyjnychgrzewczych i solarnych oparty na wodnym roztworze glikolu etylenowego
– Glikoklim EKO – Płyn do napełniania instalacji chłodniczychklimatyzacyjnych oparty na wodnym roztworze glikolu propylenowego
– Ciecz hydrauliczną HFC Ekohydrol 2000 – zawierającą w swym składzie glikol etylenowy i poliglikole.